De senaste dagarna har det spridits en missuppfattning i media att det just nu skulle råda mycket stor brist på lärarvikarier till skola och förskola. Informationen har sin grund i det pressmeddelande som Beredskapslyftet skickade ut beträffande samarbete med SAS, Internationella Engelska Skolan (IES), Fryshusets grundskolor i Stockholm samt Kista International School där de lanserar ett tredje snabbspår för att öka personaltätheten i grundskolan under coronakrisen. 

Lärarvikarien Julia från Pamoja på uppdrag i högstadieklass

Enligt Patricia Olby Kimondo som är VD för Sveriges största vikarieförmedling People Productions, som driver Lärarförmedlarna och Pamoja, råder det en klar missuppfattning kring Beredskapslyftets syn på att det råder en brist på lärarvikarier. Tvärtom har de sett en mycket kraftig minskning av behovet av vikarier de senaste veckorna pga corona-krisen, eftersom både barn och personal är hemma med symptom.

Patricia Olby Kimondo berättar..

– Korttidspermitterad personal från flygindustrin snabbutbildas till vikarier för att hjälpa till i skolan under corona-krisen. Initiativet låter lovvärt, men bygger på felaktiga föreställningar. Det råder ingen vikariebrist i skolan. Nu riskeras istället jobben för de lärarvikarier som redan arbetar i skolan.

– Vi har tjugo års erfarenhet av att hjälpa till med vikarier och lärare från förskola till vuxenutbildning i alla ämnen från Kiruna till Trelleborg. Vi ser inte alls att det finns en brist på vikarier i skolan och förskolan. Tvärtom har många av våra medarbetare, precis som i flygindustrin, drabbats hårt av krisen. Just nu går nästan 500 av våra vikarier utan jobb på grund av att många barn och elever är hemma med symtom på luftvägsinfektion. 

– Sjukfrånvaron bland lärare och övrig skolpersonal är hög. Ändå har efterfrågan på vikarier minskat under mars och april. Om det är brist på personal i skolan beror det alltså inte på att det saknas vikarier. Vi har hjälpt skolor med vikarier i över tjugo år, och kan göra det även nu, säger Patricia Olby Kimondo.

– Om permitterad personal nu går ut i skolan, utan annan ersättning än de statliga bidragen, tränger det undan jobben för vanliga vikarier, säger Patricia Olby Kimondo, VD för Lärarförmedlarna och Pamoja.

– Vi ser i flera medier ett missförstånd kring hur det är med personal i skolan. Det finns ett långsiktigt problem med lärarbrist i den svenska skolan. Det fanns före corona-krisen, och kommer finnas kvar länge. Dagens situation handlar om något helt annat – korttidsfrånvaro på grund av sjukdom eller risk för smittspridning. Det finns dock ingen brist på personal som kan rycka in här och nu för att täcka sjukfrånvaro – tvärtom.

– Vi tycker i grunden att det är en utmärkt idé att korttidspermitterad personal bidrar i samhällsviktiga funktioner, t ex i vården. Men insatser behöver baseras på kunskap och riktas mot rätt sektorer. Initiativet med volontärer i skolan slår undan benen för människor som redan försörjer sig på att jobba i skolor och förskolor, avslutar Patricia Olby Kimondo.

Bakgrund
Initiativet är ett samarbete mellan SAS, Beredskapslyftet och Internationella Engelska skolan, samt Fryshusets grundskolor i Stockholm och Kista International School. Korttidspermitterad personal på SAS snabbutbildas i tre dagar för att sedan jobba som volontärer på sin arbetsbefriade tid. 

Det råder idag dock ingen brist på vikarier till skolan och förskolan. För att möta behov av tillfällig personal finns sedan länge ett etablerat system för lärarvikarier. Lärarförmedlarna och Pamoja är idag Sveriges största vikarieförmedling. Varje år arbetar ca 2000 vikarier, såväl behöriga som obehöriga, på olika uppdrag i skolor, utbildningsföretag och myndigheter. Sedan 1999 har de hanterat fler än 100 000 sökande och anställt fler än 20 000 talanger till skolan. 

Deras obehöriga vikarier är studenter och människor som är nyfikna på en möjlig karriär i skolan. Här får människor möjlighet att prova jobbet som lärare under trygga former. Det gör att många söker sig vidare till lärarutbildningarna efter att ha provat jobbet. Alla som anställs genomgår en rigorös rekryteringsprocess med bl.a. skräddarsydda jobbtester och kontroller. Ofta ställs mycket höga krav på kompetens hos kunderna, som tex minst 60 högskolepoäng samt två års erfarenhet.

Den underliggande lärarbristen i Sverige är samtidigt ett fortsatt stort problem. SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, beräknar att det behövs 187 000 fler behöriga lärare fram till 2031. 

Bakgrundsinformation om initiativet med permitterad personal i skolan. 


För mer information, kontakta:
 

Patricia Olby Kimondo, VD och grundare People Productions: [email protected]

Stina Astner, Kommunikationschef People Productions, [email protected]