Wise Groups omsättning under det första kvartalet 2020 uppgick till 253 miljoner kronor, jämfört med 244 miljoner motsvarande period föregående år.

Ebitda uppgick till 12,6 miljoner kronor (4,6) och påverkas positivt med 6,6 
miljoner kronor avseende avyttringen av affärsområdet Comaea samt belastas 
med kostnader av engångskaraktär om 2,6 miljoner kronor (6,0).
Rörelseresultatet uppgick till 4,5 miljoner kronor (-4,8).
Periodens resultat uppgick till 4,6 miljoner kronor (-4,3), motsvarande ett 
resultat per aktie efter utspädning om 0:61 kronor (-0:58).
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,0 miljoner kronor 
(1,0).

Vad gäller covid-19-effekter märktes under mars månad en successiv nedgång i 
efterfrågan på Wise Groups tjänster, framförallt inom rekrytering och 
medarbetarundersökningar. I slutet av mars aviserades ett åtgärdsprogram.

“I skrivande stund har vi genomfört uppsägningar av cirka 50 medarbetare och 
över 200 medarbetare är korttidspermitterade. Vi har även valt att nyttja 
delar av stödprogrammet från regeringen. Effekten på kostnaderna kommer att 
märkas successivt med full effekt under det andra halvåret”
Skriver Wise Group AB i 
rapporten.