Branschen genomförde under förra veckan (perioden 18 maj- 24 maj) en kortfattad nulägesenkät där vi ställde några frågor till rekrytering och bemanningsföretag.

Frågorna handlade om den nuvarande orderingången och varifrån de utfört sitt arbete under pågående kris samt varifrån, de under den aktuella veckan, genomför sitt arbete.

Syftet med undersökningen var att få en indikation över orderingången samt företagens förhållande till att arbeta från det egna kontoret kontra arbetet hemifrån.

Undersökningen avslutade den 24 maj vilket resulterade i att 145 svarade på branschens frågor. 

Orderingången visar att marknaden är i obalans.

De företag som svarat att de ser en uppåtgående trend i orderingången är merparten företag från Stockholmsområden. Närmare 73 % av företagen som upplever en ljusning på marknaden utgörs av företag som har sin bas i Stockholm. De övriga svaren, som upplever en ljusning, är från företag som har fler än 30 anställda och bedriver sin verksamhet över hela landet.

Att 27 % uppger att orderingången blivit sämre och att dessutom 36 % hänvisar att orderingången befinner sig på samma (låga) nivå som när krisen startade är oroväckande. Denna grupp av företag är uteslutande mindre och medelstora företag som är verksamma ute i landet, samt några mindre företag som finns representerade i storstadsområdena.

Utfallet på enkäten tyder på att företag i Stockholmsregionen och en del företag i de övriga Storstadsregionerna som Göteborg och Malmö upplever en förbättrad orderingång men att det fortsatt är en minskad orderingång eller i vart fall samma låga orderingång som vid krisens start i övriga delar av landet.

Ett tydligt resultat visar att Stockholm är den region där man har arbetat hemifrån.

Av de 33 % – där samtliga anställda har arbetat hemifrån är 90 % företag som har sin bas i Stockholm. Utanför storstadsområdena har väldigt få företag arbetat hemifrån.  Samtliga svar som inkommit, att man inte arbetat hemifrån, utgörs av företag som inte finns representerade i storstadsområdena.

Svaren baserar sig på var ifrån man arbetade under förra veckan (vecka 21)

Trenden visar på att man nu återgår till att arbeta från kontoret. Av de företag som tidigare under krisen har arbetat hemifrån lämnar 65 % besked att man i förra veckan har börjat arbeta från sina kontor. Resultaten visa en tydlig trend, oavsett hur många anställda man har eller var ifrån företaget bedriver sin verksamhet, att man nu sakteliga återgår till att arbeta från kontoret. Endast 11 % (uteslutande företag som tidigare i arbetat ”varierande”), alltså både hemifrån och från kontoret, ämnar fortsätta med samma inriktning under föregående vecka.