Kompetensföretagens statistik har historiskt sett varit en god konjunkturmätare. Kvartalsrapporten Q2 för 2020 är inget undantag med negativ tillväxt med -26,2 procent, jämfört med samma period förra året.

En annalkande lågkonjunktur anades redan 2019, men coronaviruset skapade ett förlopp vi inte sett tidigare. För att hindra spridningen av viruset stängdes verksamheter och produktion i början av året, och i Sverige rörde sig arbetslösheten under det aktuella andra kvartalet från åtta till nio procent. Tydliga signaler från medlemsföretagen visade i maj att många av dem analogt fick varsla och permittera personal. Insamlingen av omsättningsuppgifter från Kompetensföretagens medlemsföretag visar nu på en negativ tillväxt med -26,2 procent under det andra kvartalet 2020, jämfört med samma period förra året.

Trenden med ökad omställning under första kvartalet 2020 fortsätter – under andra kvartalet 2020 ökade omsättningen i Omställning med 26,3 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Bidragande till detta är att Arbetsförmedlingens förändrade fördelning mellan tjänst och utbildning vilket bland annat innebär en utökning av antalet deltagare i matchningstjänster.

Minskad produktion i landet syns i statistiken för Bemanning, som minskade med 26,1 procent från föregående år, tillika Rekrytering som minskade med 50,3 procent från föregående år.

Tjänsteområdet Bemanning är dock fortsatt klart störst med en andel på 95 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Rekrytering på 2,4 procent följt av Omställning på 2,3 procent.

Inga regioner uppvisade en positiv utveckling under andra kvartalet 2020. Stockholm och Norra Sverige var de regioner som drabbades relativt minst med en omsättningsminskning på 21,8 procent vardera jämfört med andra kvartalet 2019. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i industritunga Västra Sverige som minskade med 35,9 procent.  Södra Sverige minskade med 22,1 procent och Mellansverige minskade med 22,5 procent.

De till omsättningen största yrkesområdena under andra kvartalet 2020 var Lager & Logistik och Industri & Tillverkning med 25 procent av omsättningen vardera, samt IT och Administration & Service med 10 procent av omsättningen vardera.

Vi ser ändå på framtiden med tillförsikt. Vid en återstart av landet och arbetsmarknaden har kompetensbranschen en viktig roll att fylla genom snabb och effektiv bemanning, rekrytering och fortsatt omställning.

Läs rapporten här.

Källa:
Kompetensföretagen
https://www.kompetensforetagen.se/