Vi fortsätter vår undersökning om gig-ekonomin i Sverige genom ett samtal med en av de viktigaste intressenterna; Skatteverket!

Vi har pratat med Rebecca Filis som är strategisk affärsutvecklingschef på Skatteverket. Hon har just nu fokus på skatteintäkter i samband med delningsekonomin och digitaliseringen.

Rebecca Filis
Rebecca Filis

I tidigare artiklar har vi tittat på olika förutsättningar för beskattning inom gig ekonomin i Sverige. En huvudfråga är att det nuvarande skattesystemet är byggt för traditionell ekonomi och traditionella affärsmodeller. Dessa fungerar inte riktigt i den nya verklighet som teknisk utveckling, globalisering och till och med Covid-19 har givit. Utvecklingen har påverkat och ändrat förutsättningarna för hur man bedriver affärer varför reglerande system måste förändras i takt med tiden.

“Som myndighet behöver vi följa med i utvecklingen och svara upp till de behov som följer av nya affärsmodeller som tex gigekonomin. Beskattningen av arbete är den främsta inkomstkällan för staten, och är svår att ersätta på ett effektivt sätt om vi vill kunna ha en likvärdig standard på välfärden även framöver. Detta blir särskilt tydligt i Coronaepidemins spår med högre arbetslöshet och ökade företagskonkurser, samtidigt som sjukvårdens resurser belastas hårt. ” – Rebecca Filis

Om välfärdssystemet skall kunna fungera behöver skattesystemet fungera mer sömlöst med de nya affärsmodellerna.Idag fungerar inte systemet för då individer faktiskt hindras från att från att betala skatt på sina inkomster. Gig-ekonomins arbetare är relativt dåligt informerade om hur och varför de ska betala skatt, ofta beroende på att de är unga eller oerfarna/omedvetna om skattesystemets roll i deras välfärd.

En del gig-arbetare är frilansare som har en registrerad rörelse, andra är individer som registrerat sig på någon gigplattform och vet inte eller är osäkra på hur och om man ska deklarera sina inkomster. Det kan vara förståeligt då de inte direkt erbjuds servicen för det.

Gigföretag kan vara till stor hjälp genom att hantera alla skattefrågor för sina giggare. Långt ifrån alla plattformar erbjuder denna administrativa service. Man kan som samhälle förutsätta att de som vill ta del av de nya ekonomin också tar ett ansvar. Detta förutsätter dock att alla aktörer gör det enkelt att hantera och att regelverk anpassas till den rådande verkligheten.

En del anser att att det är otänkbart att Skatteverket skall anpassa sig till gig-ekonomins förutsättningar. Verkligheten visar att gig- och delningsekonomin är här för att stanna, så ett samarbete och en förändring är nödvändig för alla inblandades bästa. Ett samarbete gynnar Rebecca Filis sektion på Skatteverket som har som mål att skapa lösningar som inkluderar gig-ekonomin.

Skatteverket behöver vidta två åtgärder. De behöver inse sina egna tillkortakommanden och göra sin del och närma sig den nya ekonomin (detta har de faktiskt inlett). Det andra är att börja ta initiativ och förändras.
Skatteverket har som mål att säkerställa likvärdiga villkor för den traditionella arbetsmarknaden och för gig-ekonomin.

“För oss är det viktigt med ett neutralt regelverk och förhållningssätt mellan olika affärsmodeller och teknik. På så vis motverkas att det uppstår en osund konkurrens mellan olika affärsmodeller. Om gigekonomin ska främjas framför annan affärsmodell i syfte att öka tillväxten, är det ett beslut som måste fattas av politikerna genom nya regler, och inte av Skatteverket.” – Rebecca Filis.

Andra nyckelspelare i diskussionerna om utvecklingen inom gig-ekonomin är regering och riksdag som gradvis dragits in, då branschen fortsatt växer snabbare som en effekt av covid-19 och de förändringar som pandemin inneburit. Fler och fler använder plattformarna, som kunder eller som tjänsteutförare.

Skatteverket är medvetna om att deras ramverk inte möter de behov som plattformarna, och de som arbetar genom, eller använder dem, behöver. Detta gäller både delnings- och gig-ekonomin. De vanliga systemen som som är byggda för den traditionella ekonomin fungerar inte speciellt bra i gig-världen.

Om den snabbt växande gig-ekonomin skall kunna bli en integrerad del av samhällsekonomin behöver myndigheter vara en del av formaliseringen genom att skapa policys som inkluderar gig-ekonomin. Detta behöver ske skyndsamt och har enbart fördelar då fler människor kan försörja sig och betala skatt samtidigt som man får en bättre insyn i hela arbetsmarknaden.

“Men för att bli normaliserad och hållbar behöver den formaliseras och omfattas på ett ändamålsenligt sätt i våra samhälleliga strukturer och logiker. Till exempel att det införs en uttrycklig skyldighet för plattformar att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om utbetalda ersättningar som vi kan förtrycka i deklarationen på samma sätt som vi gör med annan arbetsinkomst.

I framtiden vill vi utveckla tjänster så att inkomsten är skattad och klar när den utbetalas till giggaren. Detta förenklar och gör det lätt att göra rätt även när man arbetar inom gigekonomin. Skatteverket har under det senaste året arbetat tillsammans med OECD för att ta fram regler för informationsutbyte mellan länder för inkomster inom delnings- och gigekonomin.

Även EU är på gång att införa liknande krav. Samma regler gäller i så fall för alla plattformar oavsett vilket land de verkar inom. Internationella överenskommelser om gemensamma regelverk blir allt viktigare i takt med att digitaliseringen ökar, vilket driver på globaliseringen i ekonomin för privatpersoner och företag. Samverkan med plattformarna blir därmed viktig. “ – Rebecca Filis.

Skatteverket hävdar att de kommer att bli en del av diskussionen och hjälpa de seriösa aktörerna att bli en del av samhällsekonomin.

“Där undersöker vilket ekosystem giggaren och gigget verkar inom. Syftet är att hitta en hållbar väg framåt för gigekonomin i Sverige och för att identifiera vilka åtgärder som ska sättas in i systemet för att understödja en sund utveckling.” – Rebecca Filis

Skatteverket genomför just nu en studie via giglabsverige.se och kommer att dela med sig av vad de kommer fram till med intresserade aktörer. Tillsammans kan man skapa olika policy-labb som kan arbeta fram riktlinjer och lösningar för de behov och önskemål som gig-ekonomin har i Sverige.

Skatteverket tar initiativ för att säkerställa att de kan sköta sin uppgift och att villkoren på arbetsmarknaden blir likställda även för de som arbetar utanför den fasta anställningens regelverk. Detta låter lovande för gig-ekonomin.