Kvartalsrapport från Kompetensföretagen

De signaler som kom efter sommaren om en liten ljusning i svensk industri återspeglas något i Kompetensföretagens senaste omsättningsstatistik. Siffrorna för kvartal tre är något bättre än kvartalet innan. Omsättningen ligger på minus 20,8 procent jämfört med samma kvartal året innan, och i kronor räknat ger det 5.4 miljarder.

Den fortsatt negativa utvecklingen är samstämmig över landet; Norra Sverige var den region där omsättningsminskningen var något lägre, på minus 18,4 procent jämfört med tredje kvartalet 2019. I andra änden finner vi Västra Sverige som minskade mest, med 22,8 procent. Stockholm som har den näst största omsättningsandelen minskade med 20,2 procent, sedan återfinns
Mellansverige vars omsättning minskade med 20,8 procent och Södra Sverige med 19,7 procent.

Som en tydlig motkraft till den breda nedgången går det att spåra omställningsföretagens insatser under coronapandemin i positiva siffror. Området Omställning ökar som helhet med 65 procent under den aktuella perioden. Som område utgör det numera 3 procent av branschens totala omsättning och är nu det näst största i kompetensbranschen.

Hårt drabbade industribemanning minskade med 31 procent vilket trots allt är en positiv utveckling i jämförelse med tappet på 41 procent föregående kvartal. Totalt minskade bemanningstjänsterna med 22 procent i förhållande till Q3 2019. Resultatet är ändå fyra procentenheter bättre än de minus 26 procent som blev resultatet under vårmånaderna då pandemin stängde ned stora delar av världen. Risken för att denna lilla förbättring ska vända nedåt igen med den tilltagande
smittspridningen är dock överhängande. Bemanning ligger på 95 procent av den totala omsättningen i branschen, och är därmed alltjämt störst.

Sett till omsättning är Rekrytering nu det minsta området, då det utgör 2 procent av kompetensbranschen. Att området backar under en världsomspännande kris är att räkna med. Resultatet är ändå bättre än förra kvartalets minus 50 procent, då det nu ligger på minus 25 procent jämfört med Q3 2019.

Om vi sedan tittar på yrkesområden under tredje kvartalet 2020 var Lager & Logistik med 27 procent och Industri & Tillverkning med 26 procent av omsättningen de största. Sedan följer Administration & Service och IT med 10 respektive 9 procent av omsättningen. Tillsammans stod dessa fyra för
71 procent av den totala omsättningen.

Med ökad spridning av coronaviruset och stramare restriktioner kan vi åter vänta oss tuffa tider där vi inte kan veta när ekonomin står stadigt på fötterna igen. Som förbundsdirektör för en bransch som ständigt jobbar efter ändrade förutsättningar och nya omständigheter vill jag dock hålla kvar vid den tillförsikt uttrycktes i vår förra kvartalsrapport.