32,1 procent
okt-20

En person som varit arbetslös i mer än ett halvår räknas som långtidsarbetslös. Initialt kommer coronakrisens effekter på arbetsmarknaden kunna leda till en minskad andel långtidsarbetslösa. På längre sikt väntas dock även långtidsarbetslösheten öka i spåren av krisen. 

Källa: SCB AKU samt beräkningar av Ekonomifakta

Not: Långtidsarbetslöshet definieras som andelen arbetslösa som har varit arbetslösa längre än sex månader. Notera att arbetslösa utan uppgift om arbetslöshetstid exkluderas.

Personer som varit kontinuerligt arbetslösa i 27 veckor eller mer klassas som långtidsarbetslösa. Andelen beräknas i förhållande till samtliga arbetslösa under månaden. En kraftig ökad arbetslöshet i spåren av coronakrisen kommer därför initialt kunna avspeglas som en dipp i diagrammet här ovanför. På lite längre sikt kan man dock vänta sig att även långtidsarbetslösheten kommer stiga till följd av krisen.  

Hur stor andel av de arbetslösa som är långtidsarbetslösa skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Långtidsarbetslösheten är högre bland den äldre befolkningen. På vår sida om arbetslöshetstider kan man se att bland personer över 55 år är drygt 40 procent av de arbetslösa långtidsarbetslösa.

Statistiken uppvisar vanligtvis stora säsongsvariationer med bottennotering i juni varje år. Detta kan bland annat förklaras med att det tillkommer en stor grupp nyblivna arbetslösa i just juni. Studenter som har studerat under våren och inte aktivt sökt jobb räknas inte som arbetslösa i maj, men om de börjar söka jobb efter terminsslutet så räknas de som arbetslösa i juni. Även om antalet långtidsarbetslösa ungdomar skulle vara konstant så minskar andelen på grund av att det tillkommer ett stort antal personer som är arbetslösa under månaden. På vår sida om ungdomsarbetslöshet kan man se att antalet arbetslösa ungdomar ökar kraftigt i juni varje år. Att andelen långtidsarbetslösa ökar igen i juli månad beror troligtvis på att många av de studenter som var arbetslösa i juni har påbörjat ett sommarjobb i juli.
Notera att statistiken mäter hur många av de arbetslösa som vid en given tidpunkt har varit arbetslösa mer än ett halvår. Att en tredjedel av de arbetslösa är långtidsarbetslösa betyder alltså inte att var tredje person som blir arbetslös kommer att bli långtidsarbetslös. Eftersom personer som får jobb försvinner ur arbetslöshetsstatistiken blir de med långa arbetslöshetsperioder överrepresenterade.

Källa: https://www.ekonomifakta.se