450 000 personer var arbetssökande via Arbetsförmedlingen i oktober. 
Det motsvara en arbetslöshet på 8,8 procent som andel av den registerbaserade arbetskraften. I spåren av coronapandemin har arbetslösheten stigit kraftigt runt om i Sverige. Störst har ökningen hittills varit i Stockholm och Uppsala. 

I oktober var arbetslösheten som högst i Södermanland och Skåne, där 11,4 respektive 10,9 procent av arbetskraften var arbetssökande under månaden. I jämförelse med samma månad förgående år har ökningen dock varit som kraftigast i Stockholm med över 2 procentenheter. Även i Västernorrland, som sett lägst utveckling hittills, har ökningen varit relativt hög. I oktober låg arbetslösheten här på 8,9 procent, en ökning med 0,5 procentenheter på årsbasis.


Att mäta antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd inskrivna hos Arbetsförmedlingen är ett alternativt mått till det officiella arbetslöshetstalet som tas fram genom SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU. Istället för urvalsundersökningar mäts hur många som aktivt söker jobb via myndigheten. Det gör det möjligt att få aktuella siffror för länen varje månad men måttet har även vissa begränsningar. De som är arbetslösa och söker jobb på andra sätt inkluderas inte i statistiken.

Källa: https://www.ekonomifakta.se