I det nya landskapet med ökat digitalt arbetssätt är det extra viktigt att utveckla analytiska och digitala färdigheter hos befintliga anställda. Många företag gör misstaget att enbart anställa nya talanger för att få in ny kunskap. Men genom att inte prioritera kompetensutveckling bland redan existerande medarbetare riskerar dessa företag att förlora värdefull talang och erfarenhet.

En ny undersökning av Talentsoft och Fosway Group visar hur HR-chefer identifierar och utvecklar medarbetares färdigheter och potential. Undersökningen visar att covid-19-pandemin och dess konsekvenser har accelererat företagens arbete med kompetensutveckling, där hela 97 procent av företag medger att deras agenda för att utveckla medarbetarnas färdigheter har påverkats av pandemin.

Undersökningen visar också att tre av fem företag (59 procent) anser att kompetens blivit viktigare under pandemin. Så många som nio av tio företag (90 procent) medger att deras brister i att stötta vidareutveckling gör det svårare för dem att behålla sina främsta talanger. Trots det anser sig färre än hälften av alla företag (45 procent) ha god förståelse för medarbetarnas kompetens. 

För att möta förändrade förutsättningar och behålla nyckelkompetens behöver många företag genomföra stora förändringar snabbt. Här är de fyra viktigaste stegen för att accelerera arbetet med kompetensutveckling. 

  1. Identifiera medarbetares kompetens genom HR-processer

Enligt rapporten upplever hela 65 procent av företag ett kompetensgap. Trots det har endast 45 procent av dessa företag förståelse för vilken kompetens deras medarbetare besitter. För att chefer ska kunna identifiera var det finns kompetensgap i organisationen bör de investera i en teknikplattform där rekrytering, utvecklingssamtal och lärandeplaner är samlat på en och samma plats. På så vis kan chefer snabbt identifiera vilka kompetenser medarbetare i organisationen har, enkelt matcha rätt medarbetare med rätt uppdrag och frigöra potentialen hos varje enskild talang.

  1. Identifiera vilka färdigheter ditt företag kommer behöva i framtiden

För att ligga steget före sina konkurrenter måste företag och chefer kontinuerligt identifiera vilka kompetenser företaget kommer behöva i framtiden. Ledare måste se över vilka kompetensgap som existerar idag, men också vara medvetna om trender kring framtidens arbetsplats. Vilka jobb kommer automatiseras? Vilka nya yrkesroller spås uppstå i din bransch?

En av de viktigaste färdigheterna företag kommer behöva i framtiden, oavsett bransch, är digital kompetens. De områden som företagsledare tror är mycket viktigt för deras organisationer att utveckla i framtiden är datavetenskap och analytisk färdighet (62 procent) samt digitala färdigheter (61 procent).

Men det är inte bara tekniska färdigheter som efterfrågas. Undersökningen visar att fyra av fem av de viktigaste kompetenserna av övergripande betydelse handlar om mjuka färdigheter. Företagsledare tror att samarbete (58 procent), ledarskap (58 procent) och projektledning och förändringsförmåga (47 procent) kommer vara mycket viktiga färdigheter i framtiden.

  1. Utmana ingrodd attityd om kompetensutveckling och talang

Många företag tenderar att anställa nya talanger för att fylla kompetensgap och glömmer bort vikten av att också utveckla sina redan existerande medarbetare. Genom att inte prioritera kompetensutveckling riskerar dessa företag att förlora värdefull talang.

Så många som nio av tio företag medger att deras brister i att stötta vidareutveckling gör det svårare för dem att behålla sina främsta talanger. Därför bör HR-chefer investera i kompetensutveckling bland de medarbetare som redan finns i organisationen. Genom att erbjuda vidareutveckling ökar chanserna att topptalangerna stannar i organisationen.

  1. Skapa en kultur där kompetensutveckling belönas

Många företag tror att de måste erbjuda kompensation för att uppmuntra kompetensutveckling bland medarbetare. Men det är inte sant. Ett av de viktigaste sätten att belöna vidareutveckling är genom nya arbetsuppgifter och möjligheter till vidareutveckling. Det är därför A och O att chefer och HR-chefer arbetar aktivt med att fånga upp medarbetares utvecklingsmål och matchar dem med projekt där de får utveckla dessa färdigheter. För att skapa en kultur av livslångt lärande måste företag även skapa en arbetsmiljö där medarbetare känner sig trygga med att testa nya saker och misslyckas.

Avslutningsvis är det medarbetarnas förmåga att anpassa sig till nya situationer som kommer att avgöra vilka företag som lyckas när pandemin är över. För att överleva är kompetensutveckling och omskolning därför avgörande.

Allan Nygaard, Nordenchef på Talentsoft