Att vara chef eller ledare, vilket är en mer modern benämning, innebär att vara en förebild som bottnar i att vara tydlig med sina värderingar. Som ledare ska man ha ett stort engagemang. Men vet du egentligen vilka förväntningar som utöver detta ställs på dig som ledare? Här listar vi de allra viktigaste.
 

1. Delegera
En bra ledare delar inte bara med sig av uppgifter, utan även befogenheter och mandat att utföra dem. Dels för att ansvaret får andra att växa, men också för att den medvetne ledaren inser att man inte kan göra allt själv. En bra ledare vet skillnaden på att delegera och dumpa – eller enklare benämnt arbetsfördela. Han eller hon delar också med sig av äran till den/dem som ska vara med och dela den.

2. Motivera
Uppmuntran och belöning i all ära, men en bra ledare motiverar även med konstruktiv feedback. Han eller hon ser också sina medarbetares nästa steg och hjälper till att skapa förutsättningar för deras utveckling.
 

3. Hantera konflikter
En bra ledare lyssnar, tar in och agerar snabbt som ett föredöme även när det hettar till. Det handlar såväl om egna personliga konflikter som att hjälpa medarbetarna med deras om så behövs. En bra ledare jobbar också för att på bästa sätt försöka förebygga konflikter.
 

4. Kommunicera
Som ledare är du tydlig med mål och vision och kan uttrycka sig på ett sätt som skapar enighet snarare än oro. En bra ledare är en god storyteller, är tydlig med sina värderingar. Att ha god medvetenhet om hur media fungerar.
 

5. Fatta beslut
En bra ledare är beslutsmässig, har modet att fatta beslut, men också modet att riva upp ett felaktigt beslut och snabbt ställa om. Han eller hon är flexibel utan att tappa målet och stämmer av sina beslut mot förändringar i omvärlden. Har förmåga att skilja på när det krävs snabba beslut och när något måste beredas längre.
 

6. Led ditt team
En bra ledare attraherar talanger. Han eller hon bygger team, tar hänsyn till mångfald och tar in personer som kompletterar sig själv, såväl som varandra, snarare än spegelbilder av sig själv. En god ledare omger sig inte bara med ja-sägare. Den framgångsrikt rekryterande ledaren tänker längre än till sitt eget nätverk. Detta gäller såväl ledningsgrupp som det större teamet.
 

7. Led dig själv
En bra ledare vågar vara sig själv. Det innebär också att visa sig mänsklig och tillåta sig att misslyckas ibland. Han eller hon ser en poäng med att vara synlig bland medarbetarna och klarar av att vara öppen och omtänksam.
 

8. Nå resultat
Hur ser organisationens resultat ut och hur mycket av det kan härledas till ledarskapet? En bra ledare är målinriktad. Skapar resultat, på kort och lång sikt. Tappar inte fokus. Ser till styrelsens, ägarens och arbetsgivarens bästa.

Följ Sprio:
Följ oss på Linkedin >
Håll dig uppdaterad på vår Facebook >
Se allt kul vi gör på Instagram >