Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät visar att rekryteringsbehoven har ökat kraftigt på två år. I genomsnitt behövde företag rekrytera tio nya medarbetare under 2021. Tre av dessa tio misslyckades.

Nästan vartannat företag i Svenskt Näringslivs undersökning uppger att deras kompetensbehov förändrats sedan coronapandemins utbrott. Under 2021 behövde i snitt tio personer rekryteras, att jämföra med sex personer 2019. Samtidigt misslyckas tre av tio rekryteringar helt.

Fyra av tio företag uppger att pandemin försvårat deras möjligheter att rekrytera den kompetens de söker. Rekryteringssvårigheterna drabbar alla sektorer i näringslivet, och de som drabbats hårdast under pandemin är företag inom rekrytering, omställning och bemanning, samt besöksnäringen.

Åtgärderna för att möta rekryteringsproblemen varierar. Större företag förlänger rekryteringsperioden i högre utsträckning, medan ägare i företag med en till fyra anställda helt enkelt jobbar mer.

Den som har en praktisk yrkesutbildning med sig från gymnasieskolan och dessutom kan redovisa några års yrkeslivserfarenhet är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Hälften av företagen efterfrågar kompetenser som motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram. Här finns efterfrågade kompetenser i så gott som alla branscher, till exempel kockar, mekaniker, operatörer och anläggare.

Svårigheten att hitta kandidater med rätt utbildning och yrkeserfarenhet har gjort att fler företag lägger stor vikt vid personliga egenskaper som kan återspegla personens framtida potential och förmåga att utvecklas. Företagen tar också större ansvar för kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Den tydligaste trenden när det gäller kanalval för rekryteringsannonser de senaste åren är ett ökat användande av sociala medier i samband med rekryteringar. Samtidigt minskar nyttjandet av Arbetsförmedlingen, som i årets undersökning minskade med 5 procentenheter.

När företagen uppger vilka rekryteringsvägar som fungerat bäst toppas listan av informella kontakter, där åtta av tio rekryteringar lyckas. Även användningen av rekryterings- och bemanningsföretag ger en hög träffsäkerhet i matchningen.

Den vanligaste åtgärden man vidtagit för att göra sig synliga i syfte att förbättra sin kompetensförsörjning är att låta medarbetare vara ambassadörer för företaget.

Undersökningen är den tolfte i ordningen, och urvalet är Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer som valts ut slumpmässigt ur medlemsregistret. Insamlingen genomfördes av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv från den 26 oktober till den 2 december 2021 i form av en webbenkät, samt genom kompletterande telefonintervjuer. Totalt samlades 5 696 svar in via webbenkäten, och den totala svarsfrekvensen uppgår till 28 procent. 

Du hittar rapporten här.

Text: Linda Johansson
Foto: Unsplash