Job Solution Sweden Holding AB har idag ingått avtal med Qu3st Holding AB gällande förvärv om 100% av aktierna i Quest Consulting Sverige AB mot en initial köpeskilling på kassa- och skuldfri basis om 13,6 MSEK. Quest Consulting hade per den 31 juli 2022 hade en kassa om 3,4 MSEK som tillfaller Job Solution. Därtill kan prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar baserat på EBIT för 2023 respektive 2024 komma att betalas ut. Quest Consulting är ett bolag som erbjuder konsult- och interimtjänster inom kompetensförsörjning inom IT, Teknik, Administration, HR och Ekonomi. Tillträde beräknas ske den 1 oktober 2022.

Quest Consulting grundades 2013 och är ett bolag som erbjuder konsult- och interimtjänster inom kompetensförsörjning. Bolaget är främst verksamma inom IT, Teknik, Administration, HR och Ekonomi. Bolaget har sedan dess start haft en robust tillväxt och ett stabilt ökande antal konsulter uthyrda till kunder. Quest Consulting har kunder som verkar inom direkta och närliggande områden som dotterbolagen till Job Solution verkar inom i dagsläget, varför det finns tydliga synergier mellan bolagen. Majoriteten av Quest Consultings kunder är statliga organisationer och bidrar med en helt ny kundbas inom Job Solution-koncernen.

Fram till och med den sista juli 2022 så hade Quest Consulting en nettoomsättning om 10,6 MSEK och en EBIT om 1,6 MSEK. Quest Consulting förväntas bidra med en operationell omsättning om 18 MSEK med en EBIT om 3,5 MSEK för 2022.

I och med att Quest Consulting och Job Solution-koncernen jobbar inom direkta och närliggande områden, så finns det tydliga synergier i form av att kunna erbjuda Quest Consultings interimslösningar till redan existerande kunder till koncernens bolag. Det finns också möjligheter att skapa en högre nyttjandegrad på de nätverk av kandidater dotterbolagen besitter i dagsläget. Förvärvet är också i linje med den uttalande strategin om tillväxt, där förvärv av bolag som kan komplettera koncernens existerande affär är prioriterat.

Quest Consultings VD respektive ägare, Asko Kyyränmäki, kommer att fortsatta arbeta som VD för Quest Consulting och intentionen är att han ska fortsätta i den rollen under de nästkommande två verksamhetsåren.